Voda v krajině
Úvod » Péče o krajinu » Voda v krajině

Voda v krajině

Mokřadní společenstva kdysi tvořila rozsáhlé, mnohdy souvislé plochy. Již po staletí lze však pozorovat jejich úbytek. Pokračuje intenzifikace zemědělství i zastavování krajiny. V posledních letech se navíc vyskytla i dlouhá období mimořádného sucha.

Mokřady jsou důležitou součástí naší krajiny. Nejen ty velké, chráněné, všeobecně známé, ale každý, i ten schovaný někde na okraji vsi či lesa je třeba chránit!

Mnohé přirozené tůně a tůňky vyschly a ubývají tak vhodné lokality pro obojživelníky.  V oněch mělkých tůňkách se mimo obojživelníků množilo i mnoho ohrožených druhů hmyzu, např. naši přírodu zdobící vážky. Tvorové z těchto lokalit tvoří nezastupitelnou součást řetězce života v naší krajině.  

Členové a příznivci ČSOP Polička, inspirováni příklady podobných organizací, zahájili první kroky ke zlepšení. Naše snaha není prospěšná pouze pro živočichy, ale pomůže i k hospodaření s vodou v krajině a významně přispěje ke zlepšení její podoby. 

a následují články o jednotlivých akcích.

PRVNÍ JEZÍRKO V BABÍNĚ

Ve spolupráci s vlastníkem lesa a přilehlých luk v k. ú. Oldřiš v místní lokalitě zvané Babín bylo vytvořeno první jezírko a vyčištěn pramen, který jej napájí. Průběžně obnovujeme už časem zanesená jezírka v opuštěném lomu.

TŮNĚ U HÁJENKY NA DAMAŠKU

Kaskádu tůní jsme zbudovali v Pusté Rybné u naší základny hájenky na Damašku. Místo často využívají k ubytování dětské skupiny. Tůně tak budou sloužit i k názorné terénní výuce a pozorování.